คณะผู้บริหาร

นายรังสิต บุญพอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ม่อมพะเนาว์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนพรัตน์ ผิวสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายฐาปนีย์ คนเพียร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นายสัมพันธ์ ซาเหลา

นางสาวกรณัฏฐ์ ฐิตากรพงศ์สถิต
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ