กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสัมพันธ์ ซาเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐภควดี พันธุ์โพธิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ ดอนพิลา
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา หงษ์สมดี
ครู คศ.1

นางสาวนิศาชล ทองแล่ง
ครูสอนภาษาจีน