กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฐาปนีย์ คนเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0818299351
อีเมล์ : tapanee9351@gmail.com

นางสาวชมพูนุช นาคำ
ครู คศ.1

นางสาวยุพิน ปู่มะรัตน์
ครูผู้ช่วย