กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฐาปนีย์ คนเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0818299351

นางสาวยุพิน ปู่มะรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายปรวรรตน์ คนเพียร

นายยุทธนา หนักแน่น