กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัตนา ผิวสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทยา สุคำภา
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร สีหะมงคล
ครู คศ.1

นางสาวชาริณีย์ พรมไชยา
ครูผู้ช่วย

นายหัสวิชัย เมืองโคตร