กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิรินี สานุศิษย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิดา เจริญชัยรุ่ง
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร คำนนท์
ครู คศ.1

นางสาวอุมาภรณ์ คล่องดี
ครูผู้ช่วย