คณะผู้บริหาร

นายรังสิต บุญพอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ม่อมพะเนาว์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรชัย วังทะพันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

นายนพรัตน์ ผิวสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางฐาปนีย์ คนเพียร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 081-8299351
อีเมล์ : tapanee9351@gmail.com

นางสาวกรณัฏฐ์ ฐิตากรพงศ์สถิต
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ